Algemene Voorwaarden

DIVA MUSEUMSHOP

 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de DIVA Museumshop - website van S&D Boetiek BVBA.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met S&D Boetiek BVBA worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door S&D Boetiek BVBA houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen tot gevolg.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met S&D Boetiek BVBA zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen veranderd of aangepast worden door S&D Boetiek BVBA. In geen geval zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen S&D Boetiek BVBA en de klant. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar S&D Boetiek BVBA. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van S&D Boetiek BVBA.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 1. Bestellingen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, American Express, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Belfius Direct Net, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Eventuele bijkomende prestaties, niet rechtstreeks het voorwerp van de bestelling, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Elke verhoging van het BTW-tarief (of andere toepasselijke belastingen) tussen de bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste van de koper vallen. Het aanbod en de prijzen zijn geldig zolang ze op de website zichtbaar zijn. S&D Boetiek BVBA behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 1. Levering

Slechts na volledige betaling van de prijs zullen de bestelde producten zo snel mogelijk geleverd worden overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt normaal gezien 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Er worden geen verzendkosten aangerekend als het totaalbedrag van de online aankoop € 50 of meer bedraagt.

Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit schriftelijk te melden (aangetekend, via e-mail naar shop@divamuseumshop.be, of door gebruik te maken van het op de website ter beschikking gestelde modelformulier) en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 1. Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij S&D Boetiek BVBA en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug, onder aftrek van gemaakte leverkosten. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd (bv door beschadiging) behoudt S&D Boetiek BVBA zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen toegebracht door de klant. 

 1. Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons dan schriftelijk ervan op de hoogte. Je kan ons contacteren via shop@divamuseumshop.be. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

DIVA Museumshop
Suikerrui 17-19
2000 Antwerpen
België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Voeg eventueel een foto toe. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 1. Producten

Alle producten worden afzonderlijk verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. Wegens technische beperkingen kunnen kleuren, vormen en materialen afwijken van die van het eigenlijke product zoals aangegeven op de website.

 1. Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, niet verzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of op maat werden gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op shop@divamuseumshop.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Alleen indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 1. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 1.  Inhoud en aansprakelijkheid

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

S&D Boetiek BVBA is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de door S&D Boetiek BVBA geleverde of verkochte diensten of producten. S&D Boetiek BVBA staat niet in voor fouten begaan door onderaannemers. Indien de aansprakelijkheid van S&D Boetiek BVBA zou komen vast te staan, wordt die aansprakelijkheid beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van o.m. winstderving, inkomstderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van S&D Boetiek BVBA zal in elk geval beperkt zijn tot de vervanging van het geleverde, tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag per levering of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering onder aftrek van gemaakte kosten. S&D Boetiek BVBA is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de klant, zoals verkeerd gebruik of foute behandeling of door een daad van de klant of een derde. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de verkochte producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze aanwendt.

 1. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 1. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van S&D Boetiek BVBA tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 1. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via shop@divamuseumshop.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden u op de hoogte van elk onderzoek.

U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 1. Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.

 1. Contactgegevens

DIVA Museumshop
Suikerrui 17-19
2000 Antwerpen
België

 1. Maatschappelijke zetel

S&D Boetiek BVBA
Hoveniersstraat 2 bus 539
2018 Antwerpen
België

 1. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van S&D Boetiek BVBA zijn eigendom of staan onder licentie van S&D Boetiek BVBA of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, S&D Boetiek BVBA, Kaasstraat 13, 2000 Antwerpen, +32 3 432 02 71 , shop@divamuseumshop.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.